I. Informacje ogólne

W polityce prywatności informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach zbierania, przetwarzania i wykorzystywania oraz o prawach osób, których dane dotyczą.

II. Administrator danych osobowych:

Administratorem twoich danych osobowych jest Merida Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu (41-800) przy ul. M.C. Skłodowskiej 35, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy pod nr KRS 0000019537, kapitał zakładowy 135 000 PLN, NIP: 631-23-00-850, REGON: 008174780 , zwana dalej „Merida Polska”.

III. Dane kontaktowe w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych

Wszelkie zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Merida Polska prosimy kierować na podane poniżej adresy:

Merida Polska Sp. z o.o.
Ul. M.C. Skłodowskiej 35
41-800 Zabrze

lub adres mailowy:
rodo@merida.pl

IV. Źródło pozyskiwanych danych oraz rodzaj danych udostępnionych przez inne podmioty

Merida Polska otrzymuje dane osobowe bezpośrednio od osób, które założyło konto, złożyły zamówienie lub też zapisały się do usługi newslettera. Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym dla utrzymania konta, wykonania zamówienia lub też wysyłki zamówienia.

V. Cele, podstawy prawne i okres przechowywania danych osobowych

Cel przetwarzania danych: Rejestracja konta w naszych portalach
Podstawa prawna: Art. 6 ust 1a) RODO zgoda osoby której dane dotyczą
Okres przetwarzania: do czasu cofnięcia zgody

Cel przetwarzania danych: Wykonanie umowy, zamówienia, którego stroną jest osoba, której dane dotyczą
Podstawa prawna: Art 6 ust 1 b) RODO wykonanie umowy, zamówienia, którego stroną jest osoba, której dane dotyczą
Okres przetwarzania: do czasu wykonania takiej umowy, zamówienia oraz przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów

Cel przetwarzania danych: Wykonanie umowy, zamówienia – dane osobowe osób wskazanych w umowach lub do kontaktu
Podstawa prawna: Art. 6 ust 1 f) RODO uzasadniony interes administratora danych
Okres przetwarzania: do czasu zakończenia i przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów

Cel przetwarzania danych: Newsletter
Podstawa prawna: Art. 6 ust 1 a) RODO wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą
Okres przetwarzania: do czasu wycofania zgody

Cel przetwarzania danych: Odpowiedź na zapytanie
Podstawa prawna: Art. 6 ust 1 a) RODO wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą; Art. 6 ust 1 f) RODO uzasadniony interes administratora
Okres przetwarzania: do czasu udzielenia odpowiedzi oraz przez okres 3 lat od zakończenia kontaktu (okres przedawnienia ewentualnych roszczeń) albo cofnięcia zgody przez osobę pytającą

Cel przetwarzania danych: Reklamacja
Podstawa prawna: Art. 6 ust 1b) RODO wykonanie umowy
Okres przetwarzania: do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów

Cel przetwarzania danych: Rachunkowy, podatkowy
Podstawa prawna: Art. 6 ust 1 c) RODO
Okres przetwarzania: Przez okres 6 lat od dnia zakończenia usługi, umowy, zamówienia

Cel przetwarzania danych: Dochodzenie roszczeń lub ochrona przed roszczeniami
Podstawa prawna: Art 6 ust 1 f) RODO prawnie uzasadniony interes
Okres przetwarzania: Niezbędny do wykonania zobowiązania oraz przedawnianie roszczeń

Cel przetwarzania danych: Marketing produktów i usług w tym profilowanie
Podstawa prawna: Art. 6 ust 1 a) RODO zgoda osoby której dane dotyczą
Okres przetwarzania: do czasu wycofania zgody

Cel przetwarzania danych: Marketing produktów i usług w tym profilowanie
Podstawa prawna: Art. 6 ust 1 f) RODO uzasadniony interes administratora
Okres przetwarzania: do czasu wniesienia sprzeciwu

VI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Podane przez Panią/Pana dane mogą być przetwarzane w celu profilowania i dostosowania przesyłanych przez nas treści marketingowych, ofert lub informacji do Pani/Pana zainteresowań oraz działalności gospodarczej lub zawodowej. Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

VII. Konsekwencje niepodania danych

1. W przypadkach formularzy elektronicznych (np. kontaktowych) podanie danych jest dobrowolne, jedynie brak podania danych wskazanych jako obowiązkowe skutkować będzie brakiem możliwości wysłania formularza, udziału w evencie lub zapisu na newsletter.
2. W przypadku danych osób, które są stroną umowy/zamówienia podanie danych niezbędnych do wykonania umowy jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy. Brak podania danych skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy.
3. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.
4. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.
5. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.
6. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

VIII. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe przekazujemy innym podmiotom wyłącznie gdy zezwalają na to przepisy prawa. W takich przypadkach zawieramy umowy z podmiotem trzecim, w których zawarte są postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu zapewniania należytej ochrony danych osobowych oraz zachowania naszych standardów.

Przechowywane przez nas dane mogą być przekazane:
a) podmiotom świadczącym usługi hostingowe i zarządzania stronami internetowymi;
b) podmiotom świadczącym usługi z zakresu dostarczenia oprogramowania, usługi serwisowania oprogramowania i sprzętu, tworzenia kopii zapasowych, bezpieczeństwa, analiza danych;
c) podmiotom realizującym kampanie marketingowe;
d) podmiotom świadczących usługi w zakresie badań ankietowych, w tym satysfakcji klienta;
e) firmom windykacyjnym;
f) audytorom, biegłym, doradcom prawnym oraz podatkowym;
g) organom nadzorującym przestrzeganie prawa, organom regulacyjnym, państwowym i samorządowym na podstawie przepisów prawa.

W związku z przyjętym modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Spółkę, Pani/ Pana dane mogą zostać przekazane do:

1. ING Banku Śląskiego S.A. w związku z:
a) świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet art. 6 ust 1 f) RODO);
b) obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych art. 6 ust 1 f) RODO);
c) w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi prze nich reklamacjami (art. 6 ust 1 f) RODO).

2. Twisto Polska Sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska Sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także w celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenia (art. 6 ust 1 f) RODO).

3. DPD Polska Sp. z o.o. świadczącymi usługi kurierskie (art. 6 ust 1 f) RODO).

IX. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:
1. Dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych.
2. Sprostowania (zmiana, aktualizacja) danych.
3. Usunięcia danych (w przypadkach wskazanych w RODO ).
4. Ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
5. Sprzeciwu wobec przetwarzania.
6. Przenoszenia danych w przypadku gdy podstawą przetwarzania jest Pani/Pana zgoda lub umowa, której Pani/Pan jest stroną.
7. Wycofania zgody w przypadku gdy Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody.

W przypadku gdy Pani/Pan chcą wypisać się z newslettera, link do wypisania się z usługi znajduje się w każdej wysłanej do Pani/ Pana wiadomości lub prosimy o skorzystanie z danych zawartych w pkt III „Dane kontaktowe w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych”. Jeżeli chce Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie danych prosimy o skorzystanie z danych kontaktowych zawartych w pkt III „Dane kontaktowe w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych”.

8. Wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Lista organów nadzorczych w pozostałych państwach członkowskich UE dostępna jest na stronie: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.0

Merida Polska zastrzega sobie prawo realizacji powyższych praw po dokonaniu pozytywnej weryfikacji tożsamości osoby ubiegającej o realizację prawa. Realizacja w/w praw zależy od szczegółowych warunków określonych w RODO. W przypadku odmowy uwzględnienia Pani/Pana żądania otrzymają Państwo odpowiedź wraz z uzasadnieniem odmowy. W przypadku chęci realizacji praw należy skorzystać z danych wskazanych w punkcie III „Dane kontaktowe w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych”. Prosimy o nieprzesyłanie za pomocą formularzy kontaktowych, stron internetowych szczególnych kategorii danych osobowych (ujawniających pochodzenie rasowe, etniczne, poglądy polityczne, światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, informacji dotyczących zdrowia fizycznego lub psychicznego, danych genetycznych, danych biometrycznych, informacji o życiu seksualnym, orientacji seksualnej, wyroków skazujących i naruszeń prawa). W przypadku podania takich informacji przez Panią/Pana, będzie to oznaczać wyrażenie przez Panią/Pana wyraźnej zgody na zbieranie i wykorzystanie przez Merida Polska takich informacji w sposób określony w formularzu, dokumencie, w którym dane zostały nam ujawnione.

X. Bezpieczeństwo

Aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych Merida Polska dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz stosuje zabezpieczenia chroniące dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Wdrożyliśmy odpowiednie polityki, procedury i szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych oraz regularnie kontrolujemy czy zastosowane środki są adekwatne do zabezpieczenia posiadanych danych.

XI. Cookies

Na naszych stronach internetowych możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy może przesyłać do przeglądarki użytkownika w celu ich zapisywania na komputerze, tablecie użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym. Pliki cookies mogą ułatwić korzystanie z serwisu internetowego poprzez zachowanie informacji o statusie, aplikacji, preferencjach i innych informacji o użytkowniku, a także administrowanie tymi informacjami. Ustawienia większości przeglądarek zezwalają na akceptację polików cookies, ale użytkownicy mogą je zmienić, aby odmówić akceptowania plików cookies lub otrzymywać ostrzeżenie przy ich przesyłaniu. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat używania przez nas piklów cookies, zapoznaj się z polityką cookies dostępną na naszych stronach internetowych.

XII. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej polityce prywatności mają zastosowanie przepisy RODO, kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących aktów prawnych.
Merida Polska zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszej polityki prywatności, w szczególności gdy okaże się to niezbędne lub zalecane z uwagi na wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, praktyki stosowane w zakresie przetwarzania danych osobowych, zmianę technologii, sposobów i celów przetwarzania danych osobowych.

Ostatnia aktualizacja na dzień 31.12.2019 r

Produkt został dodany do listy życzeń
Skontaktuj się z najbliższym sklepem, jeśli nie ma w nim Twojego produktu - sprowadzimy go dla Ciebie
Proszę czekać trwa ładowanie sklepów