REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIKE ATELIER

1.       Postanowienia ogólne

2.       Definicje

3.       Rodzaj świadczonych usług

4.       Warunki korzystania ze strony przez Klienta 

5.       Przyjmowanie i realizacja zamówień

6.       Ceny Towarów

7.       Wysyłka Towarów

8.       Formy płatności

9.       Gwarancja

10.   Reklamacje

11.   Prawo do odstąpienia od umowy

12.   Dane Osobowe

13.   Sposoby rozwiązywania sporów

14.   Postanowienia końcowe

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.       Sklep internetowy, działający pod adresem www.bikeatelier.pl prowadzony jest przez Merida Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu (41-800) przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 35, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019537 z kapitałem zakładowym: 135.000,00 zł, NIP: 631-23-00-850, REGON: 008174780, BDO: 000048457.

2.       Niniejszy regulamin określa warunki i zasady sprzedaży Towarów, oraz warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Merida Polska sp. z o.o.

3.       Dane teleadresowe umożliwiające kontakt:

a)       adres pocztowy: Marii Skłodowskiej-Curie 35, 41-800 Zabrze;

b)      adres poczty elektronicznej: sklep@bikeatelier.pl ;

c)       numer telefonu : +48 668 479 218.

4.       Sklep internetowy Bike Atelier realizuje zamówienia wysyłkowe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

5.       Zapisy niniejszego regulaminu nie mają w żadnym przypadku na celu wyłączenia, ograniczenia jakichkolwiek praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności z ustawy o prawach konsumenta oraz przepisów kodeksu cywilnego. W przypadku wystąpienia niezgodności zapisu regulaminu z w/w przepisami, zastosowanie znajdują przepisy prawa.

 

§ 2

DEFINICJE

1.       Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2.       Dostawa - czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

3.       Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.

4.       Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji
w sklepie internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w sklepie internetowym. Hasło powinno składać się co najmniej 8 znaków.

5.       Klient - osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, korzystająca z usług świadczonych przez Usługodawcę w sklepie internetowym, zgodnie z niniejszym regulaminem.

6.       Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7.       Konto - indywidualnie oznaczony przez Klienta (Loginem i Hasłem) zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Spółki, pozwalający mu na korzystanie z dodatkowych funkcjonalności/usług. Konto umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta, dostęp do historii Zamówień.

8.       Newsletter – usługa umożliwiająca Klientowi otrzymywanie od Spółki za pomocą środków komunikacji teleinformatycznej informacji o nowościach i promocjach, na podany przez Klienta adres e-mail, za wyraźną zgodą Klienta.

9.       Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą
lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą
lub zawodową.

10.   Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta - oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

11.   Regulamin - niniejszy regulamin sporządzony w oparciu o ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

12.   Usługodawca - Merida Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu (41-800) przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 35, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019537.

13.   Towar - rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedającego za pośrednictwem sklepu internetowego.

§ 3

RODZAJE ŚWIADCZONYCH USŁUG

1.       Udostępnienie informacji o dostępności, charakterystyce Towarów dostępnych w sklepie internetowym oraz sklepach stacjonarnych Bike Atelier oraz wyszukiwarka Towarów. Usługa nieodpłatna.

2.       Rejestracja konta. Usługa nieodpłatna. Założenie konta wymaga podania następujących danych: imienia
i nazwiska, adresu e-mail oraz ustalenia hasła do logowania. Klient
zobowiązany jest dołożyć starań, aby zachować w poufności i nie udostępniać osobom trzecim hasła do logowania. W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia, że hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę. W celu rejestracji Klient wypełnia formularz rejestracyjny udostępniony na stronie internetowej sklepu. Po założeniu Konta Klient uzyskuje dostęp do wszystkich złożonych zamówień, uprawniony jest do edycji swoich danych, zmiany hasła do logowania. Rejestracja nie jest wymagana do złożenia zamówienia w sklepie internetowym. Po rejestracji Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres e-mail potwierdzenie rejestracji konta. Umowa o prowadzenie konta zawarta jest na czas nieokreślony. Każda ze stron umowy może ją wypowiedzieć poprzez przesłanie wiadomości
e-mail
z wypowiedzeniem z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia. Bieg wypowiedzenia rozpoczyna się w dniu następującym po dniu jego dostarczenia. Rozwiązanie umowy o prowadzenie konta pozostaje bez wpływu na moc i treść Zamówień, które zostały złożone przez Klienta przed datą rozwiązania umowy o usługę prowadzenia Konta. Po upływie okresu wypowiedzenia Konto Klienta przestaje być aktywne i dostępne dla Klienta. Powyższe nie wpływa na prawa przysługujące osoby fizycznej w zakresie jej danych osobowych wynikających z przepisów RODO.

3.       Newsletter - wysyłka informacji handlowych nt. oferty sklepu oraz aktualności dotyczących sklepów Bike Atelier dokonywana na podany przez Klienta adres e-mail, za wyraźną zgodą Klienta. Skorzystanie z usługi wymaga podania danych: imię, nazwisko, adres e-mail. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować
z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie w link znajdujący się w każdym przesłanym newsletterze. Rezygnacja jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Dostęp
do usługi wymaga posiadania poczty elektronicznej. Usługa nieodpłatna.

4.       Zamówienia.

 

 

 

§ 4

WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY PRZEZ KLIENTA

1.       Aby móc korzystać ze sklepu internetowego wymagane jest spełnienie przez urządzenie końcowe i system następujących wymagań:

a)       komputer, laptop, tablet lub inne urządzenie multimedialne posiadające dostęp do Internetu z aktualną wersją przeglądarki internetowej typu Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera i inne,
z
włączoną obsługą ActiveX oraz JavaScript;

b)       aktywny adres e-mail.

2.       Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze strony Internetowej sklepu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie strony internetowej sklepu
na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Wyłączenie „cookies” może spowodować utrudnienia
lub uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej sklepu.

3.       Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, w tym
w szczególności treści promujących przemoc, pornografię, naruszającej prawa osób trzech, treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.

4.       Klient zobowiązuje się, iż przy korzystaniu ze sklepu internetowego:

a)       nie będzie naruszał zapisów regulaminu;

b)      przesyłał lub umieszczał w sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej (spam);

c)       będzie podawał wyłącznie dane prawdziwe i aktualne. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności
za niedostarczenie lub opóźnienia w dostarczeniu zamówień w przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych;

d)      będzie korzystał z usług i funkcjonalności udostępnionych przez Bike Atelier w sposób zgodny
z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz przyjętymi zasadami współżycia społecznego.

5.       W przypadku naruszenia przez Klienta zapisów § 4 pkt 3 i 4 Usługodawca uprawniony będzie do:

a)       wypowiedzenia Użytkownikowi umowy o świadczenie Usług z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia, liczonego od dnia następującego po dniu dostarczenia wiadomości e-mail
z wypowiedzeniem;

b)      zablokowania Konta;

c)       powiadomienia właściwych organów o stwierdzeniu lub podejrzeniu naruszenia przepisów prawa.

6.       Z uwagi na publiczny charakter sieci Internet korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może
się wiązać z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione.
Aby zminimalizować to ryzyko Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, w szczególności programy antywirusowe i zabezpieczenia chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie hasła.

7.       Niektóre komunikaty przesyłane Użytkownikowi przez Usługodawcę pocztą elektroniczną generowane
są automatycznie przez systemy teleinformatyczne Usługodawcy. Wiadomości takie opatrzone są opatrzone wzmianką (o treści „Wiadomość generowana automatycznie. Prosimy na nią nie odpowiadać.” lub zbliżonej). Klient przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca nie ma możliwości zapoznania się z treścią żadnych informacji, które Użytkownik przesłałby zwrotnie tj. wysyłając wiadomość e-mail w trybie odpowiedzi na tak generowany e-mail. W związku z powyższym, Użytkownik wysyłając Usługodawcy wiadomości powinien kierować je wyłącznie na adres sklep@bikeatelier.pl.

8.       Klient może złożyć Usługodawcy reklamację z tytułu korzystania z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej
i przesłana na adres sklep@bikeatelier.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi.

 

 

 

 

 

 

§ 5

PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1.       Zamówienia na Towary można składać wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej dostępnej
na domenie www.bikeatelier.pl.

2.       Informacje dostępne na stronie internetowej sklepu, w tym opisy, zdjęcia Towarów, ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego a są jedynie zaproszeniem Klienta do zawarcia umowy sprzedaży.

3.       Szczegóły wyglądu zewnętrznego Towarów prezentowanych na stronie sklepu internetowego (w szczególności kolory i odcienie) widoczne na urządzeniach Klienta (monitor, wyświetlacz) lub na wykonanych przez Klienta wydrukach przy wykorzystaniu urządzeń drukujących mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych, w zależności od indywidualnych właściwości i ustawień tych urządzeń.

4.       Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodni, za wyjątkiem przerw technicznych związanych z serwisem sklepu internetowego. O wszelkich planowanych przerwach w dostępie do strony Klienci będą w miarę możliwości powiadamiani z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie informacji na stronie.

5.       Zamówienia złożone w niedzielę i święta będą przyjmowane do realizacji w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym został przesłany formularz zamówienia.

6.       Aby złożyć zamówienie należy prawidłowo wypełnić formularz zamówienia na stronie internetowej sklepu.
W zamówieniu Klient dokonuje wyboru zamawianych Towarów, sposobu płatności oraz sposobu i miejsca Dostawy.

7.       Przy wypełnianiu formularza zamówienia niezbędne jest podanie imienia, nazwiska, danych teleadresowych umożliwiających kontakt i wysyłkę zamówionego Towaru oraz wystawienia prawem wymaganych dokumentów takich jak faktura VAT. Aby usprawnić proces składania zamówień Klient może założyć konto. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne aby złożyć zamówienie. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia zamówienia. W każdym przypadku podanie nieaktualnych
lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić lub opóźnić jego realizację.

8.       Złożenie zamówienia stanowi złożenie Usługodawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy.

9.       Po przesłaniu formularza zamówienia, Usługodawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego otrzymania. W przypadku braku otrzymania przez Klienta potwierdzenia zamówienia w ciągu 30 minut, Klient powinien skontaktować się ze sklepem internetowym na adres e-mail sklep@bikeatelier.pl lub pod numer telefonu +48 668 479 218, w celu wyjaśnienia sytuacji. Wyjaśnianie wątpliwości i nieprawidłowości związanych ze złożonymi zamówieniami lub ich wykonaniem możliwe jest
od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w godzinach 09:00-15:00.

10.   Następnie Usługodawca przesyła Klientowi na podany w formularzu zamówienia adres e-mail informację
o przyjęciu do realizacji zamówienia. Informacja o przyjęciu do realizacji zamówienia stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu złożonej przez Klienta w formularz zamówienia oferty. Z chwilą otrzymania informacji o przyjęciu do realizacji zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

11.   Całkowita cena Towaru z wyszczególnioną informacją na temat kosztów przesyłki (jeżeli występują) uwidoczniona zostanie w podsumowaniu treści w formularzu zamówienia.

12.   Po zawarciu umowy, Usługodawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na trwałym nośniku
na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas rejestracji lub składania zamówienia adres e-mail. P
otwierdzenie zawiera określenie Towaru/ będącego przedmiotem umowy, jego cenę, koszt Dostawy i informację o wszelkich innych kosztach jakie Klient zobowiązany jest ponieść w związku z umową.

13.   W przypadku niedostępności Towarów objętych zamówieniem, Klient jest niezwłocznie powiadamiany
o brakującym Towarze i podejmuje decyzję co do dalszej realizacji zamówienia.

14.   W przypadku braku możliwości zrealizowania Zamówienia, zgodnie ze wskazaniem Klienta, mogą mieć zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, w tym art. 493-495 Kodeksu cywilnego, w szczególności dotyczące obowiązku niezwłocznego zwrotu świadczenia na rzecz Klienta. Spółka niezwłocznie poinformuje Klienta o braku możliwości realizacji transakcji. Jednocześnie Spółka może zaproponować Klientowi spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz
za tę samą cenę.

15.   Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub zrezygnować z zamówienia do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Zmiany w zamówieniu mogą opóźnić jego realizację. Zmiany w zamówieniach,
lub zmiany dotyczące adresu wysyłki, zwrotu płatności można dokonać kontaktując się na wskazany adres
e-mail
sklep@bikeatelier.pl. Oświadczenie Klienta o dokonaniu zmiany w zamówieniu lub rezygnacji
z zamówienia wysłane poza dniami i godzinami wskazanymi w pkt 9 powyżej, będą uważane za złożone
o godzinie 9:00 w pierwszym dniu ustalonym zgodnie z pkt 9. Uprawnienie to jest niezależne od uprawnienia do odstąpienia od umowy, określonego w § 10 regulaminu.

16.   W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli Klient dokonał wpłaty należności za Towar, cała kwota zostanie zwrócona bezzwłocznie, najdalej w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o rezygnacji.

17.   W sytuacjach wzbudzających wątpliwość co do treści zamówienia lub danych Klienta, pracownik sklepu internetowego może skontaktować się z Klientem telefonicznie lub e-mailowo w celu wyjaśnienia wątpliwości.

18.   Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży faktura VAT.

19.    W przypadku przedpłaty na konto czas oczekiwania na wpłynięcie płatności to 7 dni. Po tym czasie Usługodawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia o umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu Klientowi na dokonanie płatności. Termin ten może być przedłużony wskutek indywidualnych ustaleń.

 

 

§ 6

CENY TOWARÓW

1.       Ceny Towarów na stronie sklepu internetowego podane są w walucie polskiej (PLN)
 i zawierają podatek VAT. Kwota za Towar obejmuje wszystkie składniki konieczne do zapłaty za przedmiot sprzedaży za wyjątkiem kosztów przesyłki.

2.       Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian cen Towarów, wprowadzania i usuwania Towarów z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych lub wyprzedaży. Zmiany te nie mają wpływu na zakup Towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany.

3.       Przez cenę regularną rozumiana jest cena produktu, obok której nie wyświetlona jest przekreślona stara cena.

4.       sklep internetowy może okresowo sprzedawać Towary po obniżonych cenach w związku z organizowanymi przez Usługodawcę akcjami promocyjnymi, sezonowymi obniżkami cen. Obniżone ceny Towarów obowiązują wówczas tylko w okresie wskazanym na stronie sklepu i do wyczerpania zapasów Towarów objętych obniżką ceny. 

§ 7

WYSYŁKA TOWARÓW

1.       Do dyspozycji Klienta dostępne są następujące formy dostarczenia Towaru:

a)       odbiór osobisty w sklepie sieci Bike Atelier;

b)      wysyłka firmą kurierską InPost;

c)       odbiór w paczkomacie InPost.

2.       Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranych sposobów Dostawy dla poszczególnych grup Towarów.

3.       Przy zakupie rowerów marki M_Bike i Merida jedyną dostępną opcja jest odbiór roweru w wybranym sklepie sieci Bike Atelier.

4.       Zamówienia przekazywane są do wysyłki w termie 1-3 dni od dokonania płatności
(w przypadku przesyłek płatnych za pobraniem - od daty złożenia zamówienia). W przypadku gdy kilka zamówionych Towarów znajduje się w różnych magazynach, lub Towar sprowadzany jest na indywidualne zamówienie Klienta - czas realizacji może się wydłużyć, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.

5.       Termin przekazania zamówienia do wysyłki wskazany powyżej liczony jest liczony jest w dniach roboczych zgodnie z § 5 pkt 9 regulaminu.

6.       Zamówienia dostarczane są na adres wskazany na stronie internetowej w formularzu zamówienia przez Dostawcę a w przypadku wyboru odbioru zamówienia w paczkomacie InPost, adresem Dostawy jest adres wybranego przez Klienta paczkomatu.

7.       W dniu wysyłki Towaru Usługodawca przesyła do Klienta wiadomość e-mail potwierdzającą nadanie paczki wraz z numerem nadania.

8.       Klient ma obowiązek ocenienia stanu Towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie Dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia Towaru należy w obecności kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany Towar, należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden Towar, należy zwrócić je wszystkie. Koszt transportu ponosi Usługodawca. Kiedy Towar znajdzie się ponownie w magazynie sklepu internetowego i zasadność reklamacji zostanie potwierdzona, po wymienianie Towaru na nowy zostanie on wysłany do Kupującego na koszt Sprzedającego.

9.       Koszt transportu (dotyczy firmy kurierskiej i paczkomatu) zależny jest od sposobu płatności za zamówienie oraz wartości zamówienia. Koszty transportu na terenie Polski wymienione są w poniższej tabeli:

 

Wartość zamówienia

do 200 PLN

powyżej 200 PLN

Sposób płatności

płatność z góry (wpłata na konto, szybki przelew, odroczona płatność, raty)

15 PLN

0 PLN

płatność przy odbiorze (pobranie)

20 PLN

0 PLN

 

§ 8

FORMY PŁATNOŚCI

1.       Klient może wybrać następujące formy płatności w przypadku Dostawy na terenie Polski:

a)       płatność gotówką kurierowi lub w paczkomacie InPost przy odbiorze Towaru (pobranie);

b)      przedpłata na konto w formie przelewu elektronicznego, bankowego lub wpłatę w urzędzie pocztowym;

c)       przedpłata przez system tpay.com, Blue Media (AutoPay);

d)      raty za pomocą systemu ratalnego Credit Agricole dostępnego na stronie sklepu.

2.       Klient może wybrać następujące formy płatności w przypadku odbioru osobistego z płatnością w sklepie stacjonarnym Bike Atelier:

a)       przedpłata na konto w formie przelewu elektronicznego, bankowego lub wpłatę w urzędzie pocztowym;

b)      przedpłata przez system tpay.com , Blue Media (AutoPay);

c)       raty za pomocą systemu ratalnego Credit Agricole dostępnego na stronie sklepu.

 

§ 9

GWARANCJA

1.       Towary sprzedawane przez Usługodawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.

2.       W przypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na stronie internetowej sklepu.

 

 

§ 10

REKLAMACJE

1.       Towary oferowane przez Usługodawcę w sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych, wprowadzone na polski rynek zgodnie z przepisami prawa. Usługodawca dokłada najwyższej staranności,
aby oferowane przez niego Towary spełniały wysokie wymogi jakościowe i standardy przyjęte przez Usługodawcę we wszelkich formach sprzedaży.

2.       Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu Towaru u Usługodawcy (np. faktura) albo inny dowód zawarcia umowy.

3.       Reklamacja może zostać złożona za pomocą formularza reklamacji, którego wzór stanowi załącznik nr 3
do niniejszego regulaminu, na adres Usługodawcy: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 35, 41-800 Zabrze
lub za pomocą wiadomości wysłanej elektronicznie na adres e-mail
sklep@bikeatelier.pl.

4.       Celem usprawnienia przebiegu procesu reklamacyjnego Klient wykonujący uprawnienia z tytułu niezgodności Towaru z umową proszony jest o dostarczenie wadliwego Towaru na koszt Usługodawcy (z uwzględnieniem dalszych zapisów niniejszego ustępu) na adres Zagórska 159, bud. 3, 42-600 Tarnowskie Góry. Reklamowany Towar powinien zostać dostarczony Spółce w stanie kompletnym i czystym w sposób zapewniającym ochronę Towaru przed uszkodzeniem w transporcie.

5.       Usługodawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie ze sposobem wskazanym w zgłoszeniu reklamacyjnym.

6.       W przypadku stwierdzenia braków w złożonej reklamacji Usługodawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie w sposób wskazany przez Klienta w zgłoszeniu reklamacyjnym.

7.       Towar jest zgodny z umową jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:

a)       opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność;

b)      przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Klientowi, o którym Klient powiadomił Usługodawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Usługodawca zaakceptował.

Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:

c)       nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

d)      występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Klient może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Usługodawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające
w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Usługodawca wykaże, że:

1)      nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,

2)      przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków
i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,

3)      publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Klienta o zawarciu umowy;

e)      być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Klient może rozsądnie oczekiwać;

f)        być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które przedsiębiorca udostępnił Klientowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

8.       Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej
lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru
z umową.

9.       W przypadku reklamacji dotyczących uszkodzeń mechanicznych lub braków, powstałych podczas transportu zalecane jest sporządzenie protokołu reklamacyjnego, spisanego w obecności kuriera.

10.   Do Klientów będących Przedsiębiorcami w zakresie reklamacji stosuje się odpowiednio przepisy o rękojmi
za wady z Kodeksu cywilnego.

11.   W przypadku uznania reklamacji za bezzasadną koszty transportu reklamowanego Towaru do sklepu
nie są zwracane.

 

 

§ 11

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.       Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą działającym na prawach konsumenta, który zawarł umowę kupna Towaru na odległość, ma prawo odstąpić od umowy, składając w terminie 14 dni od daty objęcia
w posiadanie (tj. odebrania przez niego lub osobę trzecią przez niego upoważnioną) Towaru będącego przedmiotem zamówienia.

2.       Aby skorzystać z powyższego uprawnienia należy skontaktować się z sklepem mailowo lub telefonicznie. Dla zachowania powyższego terminu wystarczy, aby przedmiotowe oświadczenie zostało złożone przez Klienta przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od transakcji może, ale nie musi być sporządzone przy wykorzystaniu formularza oświadczenia o odstąpieniu od zamówienia („oświadczenie o odstąpieniu
od zamówienia”) stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Jeżeli Klient zdecyduje się wysłać oświadczenie pocztą, powinno być ono skierowane na adres: Merida Polska Sp. z o.o. - sklep internetowy, 
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 35, 41-800 Zabrze.

3.       Usługodawca niezwłocznie po złożeniu przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przesyła Klientowi na podany adres e-mail wiadomość zawierającą potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu
od umowy.

4.       Wykonując prawo odstąpienia Klient zobowiązany jest do zwrotu Towaru w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Usługodawca zaproponuje, że sam dokona odbioru Towaru.

5.       Zwracany Towar powinien być kompletny tzn. należy odesłać wszystkie dołączone do Towaru elementy, instrukcje. Towar powinien być dostarczony w opakowaniu zapewniającym zabezpieczenie Towaru przed uszkodzeniem.

6.       Klient będzie ponosił odpowiedzialność względem Usługodawcy w przypadku zmniejszenia wartości Towaru wynikającej z korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

7.       Prawo do odstąpienia nie przysługuje, jeżeli przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany
w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

8.       Wykonując prawo odstąpienia Klient powinien wykazać fakt zawarcia transakcji (np. poprzez przesłanie faktury VAT lub wskazanie numeru zamówienia). Zwrot Towaru, powinien nastąpić niezwłocznie, nie później
niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od transakcji na adres Spółki wskazany
w ust. 1 powyżej. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

9.       W przypadku odstąpienia przez Klienta od zamówienia bezpośrednie koszty zwrotu Towaru Spółce obciążają Klienta (koszty wysyłki Towaru do Usługodawcy).

10.   Zwrot kwoty należnej Klientowi z tytułu odstąpienia od umowy następuje w terminie 14 dni od daty złożenia Usługodawcy przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od zamówienia. Usługodawca może powstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11.   Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku wyboru sposobu płatności za pobraniem, płatność zostanie zwrócona na konto Kupującego wskazane w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, natomiast w przypadku zapłaty kartą podarunkową Usługodawca dokona zwrotu na rzecz Kupującego w formie karty podarunkowej.

12.   Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie będzie zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

13.   Prawo do odstąpienia od umowy przez Klienta jest wyłączone w przypadku Towarów przygotowanych specjalnie dla Klienta, zgodnie ze złożonym przez niego zamówieniem lub służących zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb.

§ 12

DANE OSOBOWE

1.       Administratorem danych osobowych Klienta jest: Merida Polska Sp. z o.o. ul. M. Skłodowskiej-Curie 35 41-800 Zabrze, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019537, z kapitałem zakładowym: 135.000,00 zł, NIP: 631-23-00-850, REGON: 008174780.

2.       Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta, zawarcia umowy sprzedaży, przesłania zapytania, zapisania się do usługi newsletter, korzystania z innych usług elektronicznych.

3.       Dane osobowe są przetwarzane w celu:

a) zawarcia i realizacji umowy sprzedaży art. 6 ust 1 lit b RODO i c obowiązek prawny - okres do czasu przedawnienia roszczeń, przez okres wymagany przepisami prawa;

b) realizacji pozostałych usług świadczonych drogą elektroniczną założenia konta, dostarczenia newslettera, marketingu bezpośredniego, udzielenia odpowiedzi na zapytanie – zgoda osoby art. 6 ust 1
lit. a – do czasu cofnięcia zgody;

c) dochodzenia ewentualnych roszczeń/obrona przed roszczeniami art. 6 lit f - (uzasadniony interes administratora) - do czasu przedawnienia roszczeń.

4.       Odbiorcami danych mogą być przewoźnicy realizujący dostarczanie przesyłek, podmioty świadczące usługi płatności elektronicznych lub za pośrednictwem kart płatniczych, banki przy zakupach na raty, usługodawcy
w obszarze działań marketingowych, dostawcy usług IT.

5.       Klient ma prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wycofania zgody gdy dane
są przetwarzane na podstawie zgody, wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.       Szczegółowy opis zarządzania danymi osobowymi dostępny jest w dziale Polityka prywatności.

§ 13

SPOSOBY ROZSTRZYGANIA SPORÓW

1.       Spory pomiędzy Klientem a Usługodawcą dotyczące zamówień będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.

2.       Klient będący Konsumentem posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności uprawniony jest do:

a)       zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;

b)      zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu ze Spółką.

3.       Klient będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu z Usługodawcą korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

4.       Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem
z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w szczególności również pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych
do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

5.       Klient będący Konsumentem może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR
w sporach konsumenckich). Europejska platforma ODR jest interaktywną stroną internetową,
za pośrednictwem której, Klient będący Konsumentem, może złożyć swoją skargę. Poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

6.       Platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie
 i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami
 i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży
lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.

7.       Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny - obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Usługodawca w każdej indywidualnej sprawie będzie osobno wyrażał zgodę bądź jej odmawiał, na korzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami.

§ 14

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.04.2023 r. i obowiązuje Klientów, którzy dokonali zakupów po dniu jego wejścia w życie. Klientów którzy dokonali zakupu przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu obowiązuje wcześniejszy Regulamin, który znajduje się na stronie internetowej sklepu w zakładce „Regulaminy”.

1.       Usługodawca zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana dokonywana będzie poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na stronach sklepu internetowego. Zmiany do obowiązującego Regulaminu lub nowa treść Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty umieszczenia nowej treści Regulaminu na stronie sklepu Internetowego. Klienci zostaną poinformowani o zmianie regulaminu poprzez informację zamieszczoną na stronie internetowej Sprzedawcy, która to informacja będzie widoczna przez
co najmniej 14 dni oraz poprzez wiadomość e-mail (w przypadku Klientów, którzy podali adres e-mail). Data wejścia w życie nowego Regulaminu będzie jednoznacznie określona w jego treści. Zmiana Regulaminu nie będzie dotyczyła Klientów, którzy zakupili Towar przed zmianą, chyba, że te zmiany będą korzystne dla Klienta i Klient wyrazi na to zgodę.

2.       Wszystkie wymienione nazwy Towarów lub producentów są używane wyłącznie w celach handlowych
i są zastrzeżonymi Znakami Towarowymi producentów.

3.       Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronach sklepu internetowego www.bikeatelier.pl w formie umożliwiającej utrwalenie go w systemach teleinformatycznych.

4.       Wysyłka roweru wiąże się z jego częściowym demontażem. Dla zachowania pełnej gwarancji Klient zobowiązany jest dokonać montażu roweru w specjalistycznym serwisie.

5.       Wszelkie informacje, materiały, zdjęcia zawarte na stronie www.bikeatelier.pl objęte są zakazem kopiowania i rozpowszechniania.

6.       Wszelkie uwagi, pytania i sugestie związane z działaniem strony i sklepu internetowego prosimy kierować
na adres
sklep@bikeatelier.pl.

 

Załączniki:

1.       Informacja dot. korzystania z prawa odstąpienia od umowy

2.       Wzór odstąpienia od umowy

3.       Formularz reklamacyjny

4.       Wyciąg z przepisów ustawy o prawach konsumenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1                   

Informacja dot. korzystania z prawa odstąpienia od umowy

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

dotyczy Konsumentów oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta

 

Prawo odstąpienia od umowy

1.       Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, a w przypadku umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki – w terminie 30 dni.

 

2.       Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie

 

a)      14 dni od dnia:

 

- w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą): w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy
lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy,

- w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno: w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik
i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy,

- w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami
lub w częściach: w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części;

 

b)      30 dni od dnia:


- w przypadku umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki.

 

3.       Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji
o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

4.       Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5.       Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 35, 41-800 Zabrze, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo
o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 

6.       Skutki odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia,
w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

7.       Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

8.       Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9.       Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny
niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Załącznik nr 2                         WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adres do zwrotu towaru:

Merida Polska Sp. z o.o.

Sklep internetowy

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 35, 

41-800 Zabrze

+48 668 479 218

Adresat:
Merida Polska Sp. z o.o.
z siedzibą w Zabrzu
przy ul. M. C. Skłodowskiej 35,
41-800 Zabrze

 

Imię i nazwisko Klienta …………………………………………………………………………….

Adres korespondencyjny
…………………………………………………………………………..

Adres e-mail
……………………………………………………………………………………….

Numer zamówienia
………………………………………………………………………………..


Oświadczenie dotyczące zwrotu towaru


Niniejszym oświadczam, iż zgodnie z ustawą z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta odstępuję we wskazanym poniżej zakresie od umowy, którą zawarłem/am w dniu
…………………………... (data złożenia zamówienia) i dokonuję zwrotu poniższych towarów:

 

Nazwa produktu

Wartość produktu

Ilość

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numer konta, na który należy dokonać zwrotu pieniędzy oraz dane właściciela konta:

……………………………………………………………………………………...…………...………………………………………………………………………………………………….


……………..…..…….…….

data i podpis klienta

 


W przypadku pytań prosimy o zapoznanie się z informacjami na http://www.bikeatelier.pl/ lub zapraszamy do kontaktu
z Działem Obsługi Klienta BikeAtelier: e-mail: sklep@bikeatelier.pl, telefon: +48 668 479 218.

Załącznik nr 3                                    FORMULARZ REKLAMACJI BIKE ATELIER

 

Merida Polska Sp. z o.o.

ul. M. Skłodowskiej – Curie 35
41-800 Zabrze

NIP 631-23-00-850

KRS 0000019537

I. Dane zgłaszającego reklamację:

Imię i nazwisko/nazwa:  ________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Reklamujący jest:

konsumentem

przedsiębiorcą

przedsiębiorca z uprawnieniniami konsumenta

 

Adres/siedziba:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Adres poczty elektronicznej (e-mail): ______________________________________________________

 

Telefon kontaktowy: ___________________________________________________________________ 


II. Reklamowany towar

Data nabycia reklamowanego towaru: _____________________________________________________

 

Rodzaj i model reklamowanego towaru: ____________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

 

Data stwierdzenia wady/niezgodności z umową: _____________________________________________

 

 

 

Dokładny opis wady/niezgodności z umową i okoliczności ich powstania oraz wykrycia:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

III. Określenie żądania zgłaszającego reklamację:
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

IV. Podstawa prawna reklamacji:

Gwarancja/ niezgodność towaru z umową*

 

*Niepotrzebne skreślić

 

 

 

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Merida Polska sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu (41-800) przy ul. M.C. Skłodowskiej 35.

2.      W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt  adres
e-mail: rodo@merida.pl lub adresem siedziby Spółki, wskazanym w pkt 1.

3.      Dane zawarte w formularzu są niezbędne do:

a)      rozpatrzenia reklamacji, podstawa prawna art. 6 ust 1b) RODO i będą przetwarzane przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa,

b)       obrony przed ewentualnymi roszczeniami w przypadku zaistnienia sporu, podstawa prawna art. 6 ust 1 f) RODO i będą przetwarzane przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa,

c)      prowadzenia dokumentacji księgowo-podatkowej, podstawa prawa art. 6 ust 1c) RODO i będą przetwarzane przez okres wynikających z przepisów prawa.

4.      Podanie danych jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji, brak ich podania skutkować będzie nie przyjęciem reklamacji.

 

5.      Przysługują Pani/Panu następujące prawa: dostępu do danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania  (zmiana, aktualizacja) danych, usunięcia danych (w przypadkach wskazanych w RODO), ograniczenia przetwarzania danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

6.      Pani/Pana dane mogą być przekazane podmiotom, które świadczą dla nas usługi hostingowe
i zarządzania stronami internetowymi, podmiotom świadczącym usługi z zakresu dostarczenia oprogramowania, usługi serwisowania oprogramowania i sprzętu, tworzenia kopii zapasowych, bezpieczeństwa, analiza danych, Podmiotom świadczących usługi w zakresie badań ankietowych
w tym satysfakcji klienta, audytorom, biegłym, doradcom prawnym oraz podatkowym, Organom nadzorującym przestrzeganie prawa, organom regulacyjnym, państwowym i samorządowym
na podstawie przepisów prawa.

 

_____________________________                                      data i podpis Klienta

(w przypadku zgłoszenia elektronicznego należy wpisać imię i nazwisko oraz datę)

 

_____________________________________________________________

(Część wypełniana przez  pracownika sklepu)

 

Data zgłoszenia reklamacji: _________________________________________________________________

Opinia rzeczoznawcy (jeśli została sporządzona):

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sposób rozstrzygnięcia reklamacji: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 


_____________________________________                                      data i podpis pracownika sklepu Bike Atelier

Załącznik nr 4                    Wyciąg z przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

 

Rozdział 5a

Umowy zobowiązujące do przeniesienia własności towaru na konsumenta

Art. 43a.

1. W razie braku zgodności towaru z umową konsumentowi przysługują uprawnienia określone w niniejszym rozdziale. Do umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru na konsumenta, w tym w szczególności umów sprzedaży, umów dostawy oraz umów o dzieło będące towarem, nie stosuje się przepisów księgi trzeciej tytułu XI działu II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 i 2337).

2. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do towaru, który służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej.

Art. 43b.

1. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:

1) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;

2) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym konsument powiadomił przedsiębiorcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który przedsiębiorca zaakceptował.

2. Ponadto towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:

1) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

2) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że przedsiębiorca wykaże, że:

a) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,

b) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,

c) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy;

3) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać;

4) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które przedsiębiorca udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

3. Do towarów z elementami cyfrowymi przepisy art. 43k ust. 3 i 4 oraz art. 43l ust. 4 stosuje się odpowiednio.

4. Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 2 lub 3, jeżeli konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 2 lub 3, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.

5. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania towaru, jeżeli:

1) zostało ono przeprowadzone przez przedsiębiorcę lub na jego odpowiedzialność;

2) niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią, o której mowa w art. 6 ust. 2.

Art. 43c.

1. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.

2. Przedsiębiorca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności towaru z umową określonego w ust. 1, jeżeli brak ten podstępnie zataił.

3. W odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi, przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia towaru z elementami cyfrowymi. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.

Art. 43d.

1. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.

2. Przedsiębiorca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub przedsiębiorca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

3. Przy ocenie nadmierności kosztów dla przedsiębiorcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

4. Przedsiębiorca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której przedsiębiorca został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi przedsiębiorca.

5. Konsument udostępnia przedsiębiorcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Przedsiębiorca odbiera od konsumenta towar na swój koszt.

6. Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, przedsiębiorca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.

7. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.

Art. 43e.

1. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

1) przedsiębiorca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2;

2) przedsiębiorca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4-6;

3) brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że przedsiębiorca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;

4) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d;

5) z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

2. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.

3. Przedsiębiorca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.

4. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.

5. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.

6. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar przedsiębiorcy na jego koszt. Przedsiębiorca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

7. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Art. 43f. Konsument może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez przedsiębiorcę obowiązków wynikających z art. 43d i art. 43e.

Art. 43g.

1. Odstępstwo od warunków gwarancji określonych w reklamie na niekorzyść konsumenta jest bezskuteczne, chyba że oświadczenie gwarancyjne złożone w reklamie przed zawarciem umowy zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakiej reklama została przeprowadzona, lub w porównywalny sposób.

2. Gwarancja trwałości nie może przewidywać warunków naprawy albo wymiany mniej korzystnych dla konsumenta niż określone w art. 43d.

.

.

Za zapis do newslettera otrzymuje się kod rabatowy upoważniający do 10% obniżki ceny produktów z kategorii "Odzież i kaski rowerowe", które nie zostały wcześniej przecenione, a ich cena jednostkowa nie jest mniejsza niż 100,00 zł/szt.

Produkt został dodany do listy życzeń
Skontaktuj się z najbliższym sklepem, jeśli nie ma w nim Twojego produktu - sprowadzimy go dla Ciebie
Proszę czekać trwa ładowanie sklepów